Regulamin

 

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem HAPPY HOUSE HOSTEL i jednocześnie wyrażamy nadzieję na przestrzeganie opisanych w nim zasad. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia Państwu bezpiecznego i komfortowego pobytu w naszym obiekcie.

 

 

 1. Najmujący pokój Gość hostelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godz. 11:00. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu. Hostel nie gwarantuje jednak możliwości przedłużenia pobytu.
 4. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.happyhostelpoznan.pl, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 784 298 186, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 5. W przypadku zmiany terminu wyjazdu w trakcie trwania pobytu, przy rezerwacji krótszej niż 7 dni opłata za pobyt nie będzie zwracana.
 6. Zadatek wpłacony za nocleg podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy klient powiadomi Hostel o rezygnacji z rezerwacji w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym przybyciem.
 7. W przypadku, gdy pokój nie zostanie zwolniony do godziny 11:00, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 8. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.
 9. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu za zgodą recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 PLN do 100 PLN – o wysokości depozytu decyduje recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierze.
 10. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania. Faktura może być wystawiana najpóźniej do 7 dni od dnia zapłaty.
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hostelowym Gościa bez wiedzy i zgody obsługi po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju w kwocie 100 zł/osoba/doba.
 12. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 13. Obiekt jest monitorowany całą dobę.
 14. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu! Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 200 złotych.
 15. W hostelu obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 16. Klucze prosimy oddawać do recepcji przy opuszczeniu hostelu.
 17. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości, na terenie hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać wyłącznie w godzinach od 11:00 do 22:00.
 18. Prosimy o zachowanie czystości w częściach wspólnych hostelu.
 19. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:30 dnia następnego.
 20. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 22. Zachowanie Gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, której zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega zwrotowi w żadnych z powyższych przypadków.
 23. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.
 24. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 50 zł(słownie: trzydzieści złotych) za każdą sztukę.
 25. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu hostelowym lub Gości, pracowników hostelu, innych osób przebywających w hostelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hostelu. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa także z innych ważnych powodów.
 26. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 27. Za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty posiadające wartość naukową lub artystyczną pozostawione w pokoju hostel nie ponosi odpowiedzialności.
 28. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.
 29. Personel hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju Gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
 30. Hostel pozostaje monitorowany całodobowo.
 31. Hostel nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki .
 32. Kierownictwo i personel naszego hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 33. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby HAPPY HOUSE HOSTEL.
 34. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

Życzymy udanego pobytu w HAPPY HOUSE HOSTEL.

Dane kontaktowe

HAPPY HOUSE HOSTEL

 

ul. Wyspiańskiego 14/2
60-750 Poznań
kom. (+48) 784 298 186

 

 

hhhostelpoznan@gmail.com

Rezerwacja Wyspiańskiego 14

Agencja interaktywna Empressia