Regulamin

REGULAMIN Hostelu Happy House
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem HAPPY HOUSE HOSTEL i jednocześnie wyrażamy nadzieję na przestrzeganie opisanych w nim zasad. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia Państwu bezpiecznego i komfortowego pobytu w naszym obiekcie.

 

§ 1 Rezerwacja, doba hostelowa 

 

 1. Najmujący pokój Gość hostelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 4. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.
 5. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w hostelu.
 6. Doba hostelowa trwa od godziny 14.00 dnia przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 7. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.happyhostelpoznan.pl, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 784 298 186, lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 8. W przypadku zmiany terminu wyjazdu w trakcie trwania pobytu, przy rezerwacji krótszej niż 7 dni opłata za pobyt nie będzie zwracana.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hostelu. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11:00, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 11. Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 12. Gość określa czas pobytu w hostelu w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hostelową.
 13. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.
 14. Przy wmeldowaniu grup powyżej 10 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 20 PLN od osoby. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakładając , ze nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.
 15. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 PLN do 100 PLN – o wysokości depozytu decyduje recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierze. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren hostelu, bez powiadomienia o tym recepcji.
 16. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać już w momencie dokonywania rezerwacji oraz w chwili zameldowania. Faktura może być wystawiana najpóźniej do 7 dni od dnia zapłaty.
 17. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hostelowym Gościa bez wiedzy i zgody obsługi po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmujacego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju w kwocie 200 zł/osoba.
 18. Przez cały czas pobytu w hostelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 19. Recepcja jest czynna całą dobę.

 

§ 2 Zasady przebywania i ponoszenia odpowiedzialnosci

 1. W hostelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu! Za złamanie zakazu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 200 złotych.
 2. Klucze prosimy oddawać do recepcji przy opuszczeniu hostelu.
 3. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort naszych Gości, na terenie hostelu osoby niezameldowane mogą przebywać wyłącznie w godzinach od 11:00 do 22:00.
 4. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:30 dnia następnego.
 5. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 7. Zachowanie Gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, której zachowanie naruszyło regulamin hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie w szczególności, jeżeli osoba ta naruszyła porządek prawny. Należność za pobyt nie podlega zwrotowi w żadnych z powyższych przypadków.
 8. Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego lub odwiedzających go osób zarówno w przydzielonym pokoju, jak i na terenie hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego. W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba może ponosić też odpowiedzialność karną.
 9. Na terenie hostelu obowiązuje zakaz posiadania środków odurzających.
 10. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 30 zł(słownie: trzydzieści złotych) za każdą sztukę.
 11. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu hostelowym lub Gości, pracowników hostelu, innych osób przebywających w hostelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hostelu. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa także z innych ważnych powodów.
 12. Pokoje kilkuosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 13. Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 14. W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie hostelu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, hostel może niezwłocznie zawiadomić o sprawie oraz wezwać na miejsce stosowne służby.
 15. Gość powinien zawiadomić obsługę hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.
 19. Dokonując wcześniejszej rezerwacji lub wynajmując pokój bądź miejsce noclegowe w HAPPY HOUSE HOSTEL Gość bądź osoba lub firma dokonująca rezerwacji w imieniu Gościa  wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych HAPPY HOUSE HOSTEL. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 20. Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony.
 21. Kierownictwo i personel naszego hostelu dokłada wszelkich starań by usługi noclegowe świadczone w obiekcie były na wysokim poziomie. Jednakże zwraca się uwagę Gości by pamiętali, iż korzystają z usług hostelu, który w założeniu odbiega od standardu usług noclegowych świadczonych w obiektach hotelarskich. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 22. Wszelkie spory związane z realizacją tej umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby HAPPY HOUSE HOSTEL.
 23. Wszelkie nieuregulowane regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

Życzymy udanego pobytu w HAPPY HOUSE HOSTEL.

Rezerwacja Wyspiańskiego 14

Agencja interaktywna Empressia